C - UMAG d.d, u stečaju

Katoro b.b., Umag

Prodaja nekretnina javnom dražbom — Umag — Istra — Hrvatska

PUBLIC TENDER FOR SALE OF REAL ESTATE IN UMAG — ISTRIA — CROATIA

 

 

POPIS, PRIKAZ, OPIS, POČETNE PRODAJNE CIJENE I PROCJENE SVIH NEKRETNINA U PRODAJI


 

NAZIV

MJESTO

LOKACIJA

POVRŠINA

OPIS

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

FOTOGRAFIJE

k.č.br. 1221
k.o. Umag

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

grad Umag

turističko naselje
Katoro

ZEMLJOVID
MAP

11.323 m2

poslovna zgrada,
nadstrešnica i dvorište

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER
[PDF]

36.427.757,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT
[PDF]

C - UMAG d.d, u stečaju k.č.br. 1221 k.o. Umag

 


Za sve dodatne obavijesti obratite se stečajnom upravitelju  [Contact]:

 


Stečajni upravitelj  - Bankruptcy Trustee

Dražen Ezgeta, dipl.iur.
 

Telefon (Phone) & FAX

       (052) 43 27 28

       [ +38552432728 ]

GSM (Mobile Phone)

       098 90 23 000

       [ +385989023000 ]

 

 

C - UMAG d.d, u stečaju - Prodaja nekretnina javnom dražbom — Umag — Istra — Hrvatska - PUBLIC TENDER FOR SALE OF REAL ESTATE IN UMAG — ISTRIA — CROATIA


PRODAJA PUTEM JAVNE DRAŽBE:

 

NEKRETNINE U ISTRI:    www.zlatnik-pula.com

NEKRETNINE I POKRETNINE U UMAGU, ISTRA:    www.umag-gradnja.com

NEKRETNINE U UMAGU, NOVIGRADU, SEGETU I SAVUDRIJI, ISTRA:    www.histriagroup.com

NEKRETNINE U UMAGU, ISTRA:     www.vile-alberi.com

NEKRETNINE U UMAGU, ISTRA:   www.punta-internacional.com

NEKRETNINE U PULI, ISTRA:  www.gornje-runke.com

NEKRETNINE U POREČU, ISTRA:  www.villa-porec.com

NEKRETNINE U PULI, ISTRA:  www.porer-pula.com

NEKRETNINE I POKRETNINE U ROVINJU, ISTRA:  www.pifar-rovinj.com

NEKRETNINE U UMAGU I BUJAMA, ISTRA:    www.c-umag.com
 

 

zadnja promjena: 26. listopada 2017.   -   Site Last Updated 10/26/2017
 

 


HRVATSKA NARODNA BANKA, Zagreb   —   CROATIAN NATIONAL BANK, Zagreb

           TEČAJNA LISTA   —    EXCHANGE RATE LIST
 

 


Za sve dodatne informacije obratite se stečajnom upravitelju.
Osobe zainteresirane za kupnju nekretnina mogu iste razgledati uz prethodni dogovor sa
stečajnim upraviteljem (Bankruptcy Trustee)
C - UMAG d.d, u stečaju
na broj mobitela 098 90 23 000   [+385989023000]
ili na broj telefona (052) 43 27 28   [+38552432728]

 

C - UMAG d.d, u stečaju - Prodaja nekretnina javnom dražbom — Umag — Istra — Hrvatska - PUBLIC TENDER FOR SALE OF REAL ESTATE IN UMAG — ISTRIA — CROATIA

NAZIV

MJESTO

LOKACIJA

POVRŠINA

OPIS

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

FOTOGRAFIJE

k.č.br. 1035/2
k.o. Buje
etaže:

8. – 13
20. – 23,
45,
61. – 108,
116. – 163.

k.č.br. 1035/3
k.o. Buje


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Buje

u centru Buja

Istraska 22
Buje

ZEMLJOVID
MAP

Ukupna NKP:

3.565,67 m2

Poslovni objekt je samostojeći.
Tri nadzemne etaže: suteren,
prizemlje i kat.
Hotelski prostor, uredski prostori,
restoran, kuglana, trgovine
i frizerski salon.
Garaže.


KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER
[PDF]

13.330.272,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT
[PDF]

 

PRODANO - SOLD

  Financijska Agencija
  REGIONALNI CENTAR RIJEKA
  FRANA KURELCA 8
  51000 RIJEKA

  Klasa: O/110-10/17-01/04
  Ur.br.: 04-09-17-18

  Rijeka, 25.10.2017.

 

             Na temelju članka 45. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (NN 93/14) te članka 247. Stečajnog zakona (NN 71/2015),
a u povodu zahtjeva za prodaju Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj ST-15/2015 od dana 30.12.2016. godine u stečajnom postupku
nad dužnikom

1. C-UMAG d.d. u stečaju, UMAG, Katoro b.b., OIB: 44142508839, zastupanom po stečajnom upravitelju

1. DRAŽEN EZGETA, POREČ, Mateo Benussi 8, OIB: 62061046523
   radi provedbe prodaje u stečajnom postupku,

radi provedbe prodaje u stečajnom postupku, Financijska agencija objavljuje sljedeći

 

POZIV NA SUDJELOVANJE U ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ DRAŽBI

 

             Pozivaju se ponuditelji da pristupe elektroničkoj javnoj dražbi za predmet prodaje prema uvjetima kako slijedi:

I.         PODACI O PREDMETU PRODAJE

             Opis predmeta prodaje:

             Predmet prodaje je poslovni objekt na k.č.br. 1035/2, k.o. Buje (istočni dio) i garaže na k.č.br. 1035/3 k.o. Buje, u centru Buja.
Poslovni objekt je samostojeći i ima tri nadzemne etaže: suteren, prizemlje i kat. Objekt se sastoji od hotelskog prostora, uredskih prostora,
restorana, kuglane, trgovine i frizerskog salona, ukupne NKP: 3.565,67 m2.
Objekt je sagrađen oko 1980, a hotelski dio, restoran i trgovina adaptirani su 2005. Adresa objekta je Istraska 22, Buje.

II.         NAČIN I UVJETI PRODAJE

             Način prodaje:

             Predmet se prodaje na četvrtoj elektroničkoj javnoj dražbi.
Četvrta elektronička javna dražba počinje 25.10.2017.g. u 15:00:00 sati.
Ponude u četvrtoj elektroničkoj javnoj dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 05.01.2018.g. s početkom u 00:00:00 sati
do 18.01.2018.g. u 23:59:59 sati.
Ponuda se smatra prihvaćenom kada je sustav elektroničke javne dražbe ponuditelja obavijestio da je njegova ponuda evidentirana kao valjana.
Ponuda mora biti evidentirana u sustavu elektroničke javne dražbe prije isteka vremena koje je naznačeno kao vrijeme završetka elektroničke
javne dražbe da bi se ista smatrala predanom u tijeku nadmetanja.

             Uvjeti prodaje:

Utvrđena vrijednost predmeta prodaje: 13.330.270,00 kn (slovima:trinaestmilijunatristotridesettisućadvjestosedamdesetkuna).

Prodajna cijena, plaćanje poreza i pristojbi u svezi s prodajom:

Na četvrtoj elektroničkoj javnoj dražbi predmet prodaje ne može se prodati ispod iznosa od 1,00 kn (slovima: jednakuna).
Poreze i pristojbe u svezi s prodajom dužan je snositi kupac.

Početna cijena za nadmetanje:

1,00 kn (slovima: jednakuna)

Iznos dražbenog koraka:

10.000,00 kn (slovima: desettisućakuna).

Iznos, rok i način uplate jamčevina:

U elektroničkoj javnoj dražbi kao ponuditelji mogu sudjelovati samo osobe (pravne i fizičke) koje su prethodno dale jamčevinu
u iznosu od 1.333.027,20 kn
(slovima: milijuntristotridesettritisućedvadesetsedamkunaidvadesetlipa).

Rok za uplatu jamčevine:

Jamčevina se uplaćuje od objave ovog poziva, a najkasnije do 27.12.2017. godine.
Jamčevina se uplaćuje na poseban račun Agencije i to IBAN: HR3323900011300028779, Primatelj: Financijska agencija, Model: HR35.
Uplatiteljem jamčevine smatrat će se osoba čiji je OIB naveden u pozivu na broj uplate.
Svaki uplatitelj prilikom uplate u polje „poziv na broj primatelja" (PNB primatelja) kao podatak prvi (P1) treba upisati brojku 59749,
a kao podatak drugi (P2) OIB uplatitelja jamčevine u duljini od 11 znamenki. Podatak P1 i P2 nužno je odvojiti crticom (-).
Prilikom uplate jamčevine na račun Agencije potrebno je da uplatitelj u polje 71A na SWIFT-u ili na obrascu naloga za plaćanje u polje Opcija troška
(Troškovna opcija) naznači opciju „OUR". Prilikom uplate jamčevine potrebno je uz IBAN obavezno upisati i točan „poziv na broj primatelja".
Poziv na broj primatelja omogućava povezivanje uplate s uplatiteljem.
Ispravan poziv na broj sigurnost je uplatitelju da će uplata biti proknjižena pravilno i u najkraćem roku.
Valjanom uplatom smatrat će se uplata izvršena u roku i evidentirana na računu Agencije u roku od 8 (slovima: osam) dana od isteka roka za uplatu. Uplate izvršene nakon isteka roka za uplatu jamčevine neće se smatrati valjanim uplatama i tim uplatiteljima neće biti omogućeno sudjelovanje
u elektroničkoj javnoj dražbi.
Uplatitelj jamčevine dužan je nakon uplate jamčevine, a prije početka nadmetanja, u servisu eDražba provjeriti je li mu je vidljivo nadmetanje
za koje je uplatio jamčevinu, što je znak da je uplata jamčevine primljena i evidentirana na računu Agencije.
Ova elektronička javna dražba provodi se pod jedinstvenim identifikatorom (identifikator nadmetanja) broj: 5974

Naznaka prava koja ne prestaju prodajom:

Uknjiženo je pravo korištenja na nekretninama upisanim u II z.k. tijelu (k.č.br. 1035/2 i 1035/3, obje k.o. Buje), u korist zgrade upisane
u i z.k. tijelu (zgrada i hotel na k.č.br. 1035/2 k.o. Buje i garaže na k.č.br. 1035/3 k.o. Buje), dok na tom zemljištu postoji zgrada.

Naznaka da li je nekretnina slobodna od osoba i stvari, odnosno stanuje li ovršenik s članovima svoje obitelji u nekretnini
ili je nekretnina dana u najam ili zakup:

Nekretnina je slobodna od osoba, a u hotelskim prostorima se nalazi namještaj.

Podaci o mjestu i vremenu razgledavanja te osobi zaduženoj za kontakt:

Za razgledavanje nekretnine potrebno je kontaktirati stečajnog upravitelja Dražena Ezgetu, tel. 098 90 23 000

Plaćanje kupovnine:

30 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi.

Posebni uvjeti koje kupac mora ispuniti da bi mogao steći predmet prodaje:

Nadležno tijelo nije dostavilo podatke.

III.         PRETPOSTAVKE ZA SUDJELOVANJE U ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ DRAŽBI

Ponude za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi prikupljaju se elektroničkim putem.

U elektroničkoj javnoj dražbi kao ponuditelji mogu sudjelovati osobe koje:

imaju digitalni certifikat s pravom pristupa servisu e-Dražba (valjani digitalni certifikata, i to normalizirani/autentikacijski, kojim se potvrđuje
identitet osobe te kvalificirani/potpisni, koji omogućuje primjenu naprednog elektroničkog potpisa ponude, iste osobe)
su pravovremeno uplatile jamčevinu u skladu s ovim Pozivom za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi,
su ispunile prijavu za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi u servisu e-Dražba.
   Detaljni podaci o servisu e-Dražba dostupni su na mrežnim stranicama Financijske agencije (www.fina.hr).

     NAPOMENE:

1.   Ovaj poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije (članak132.b Ovršnog zakona NN 112/12, 25/13, 93/14).

2.   Elektronička javna dražba počinje objavom poziva na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi. Od objavljivanja poziva na sudjelovanje
u elektroničkoj javnoj dražbi na mrežnim stranicama Agencije do početka prikupljanja ponuda mora proteći najmanje 60 dana
(članak 97. Ovršnog zakona NN 112/12, 25/13, 93/14).

3.   Poziv na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi objavit će se, na prijedlog stranke, u sredstvima javnog priopćavanja ako stranka
predujmi Agenciji za to potrebna sredstva (članak 97. Ovršnog zakona NN 112/12, 25/13, 93/14).

4.   Jamčevina se uplaćuje najkasnije zadnjeg dana objave poziva na sudjelovanje (članak 12. Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje
nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku NN 156/14).

5.   Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena Agencija će vratiti jamčevinu na temelju naloga suda za prijenos novčanih sredstava
(članak 99. Ovršnog zakona NN 112/12, 25/13, 93/14).

6.   U slučaju prekida ili odgode ovršnog postupka jamčevina će se iskoristiti za nastavak odgođene ili prekinute elektroničke javne dražbe
osim ako odlukom nadležnog tijela Agenciji ne bude naloženo da izvrši povrat uplaćene jamčevine.

7.   Kupac je dužan uplatiti na poseban račun Agencije otvoren za tu namjenu kupovinu u roku određenom u zaključku o prodaji.
Ako kupac u određenom roku ne položi kupovninu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju uz uvjete određene za
prodaju koja je oglašena nevažećom.
Iz položenog jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj i novoj prodaji.
O tome odluku donosi sud i dostavlja je Agenciji radi prijenosa novčanih sredstava (članak 106. Ovršnog zakona NN 112/12, 25/13, 93/14).

8.   Ako se nadmetanje prekine zbog tehničkih poteškoća Agencija će nastaviti s nadmetanjem nakon otklanjanja tih poteškoća. Ako za trajanja
nadmetanja dođe do prekida elektroničke javne dražbe zbog tehničkih poteškoća tijekom zadnjeg radnog dana nadmetanja ili u trajanju duljem
od 12 sati tijekom ostalih dana nadmetanja, nadmetanje se produljuje za jedan radni dan. Agencija će na svojim mrežnim stranicama objaviti
obavijest o nemogućnosti održavanja nadmetanja zbog tehničkih poteškoća, te o nastavku prekinutog nadmetanja
(članak 29. Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na nekretninama i pokretninama u ovršnom postupku NN 156/2014).
 

                  Financijska agencija